BodemBreed Forum is een vereniging van professionals die zich richt op kennisoverdracht en kennisuitwisseling tussen de leden van de vereniging rondom het kennisterrein bodem en ondergrond.

  • De vereniging organiseert en faciliteert voor haar leden en alle andere belangstellenden activiteiten door het hele jaar heen.
  • De vereniging draagt vanuit haar professionele expertise bij aan de opinievorming rond de rol van bodem en ondergrond in relatie tot de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van alle burgers.
  • De vereniging verbindt professionals bij marktpartijen met professionals bij kennisinstituten en overheden, via de kennisoverdracht –uitwisseling.

Het bestuur

Jaarlijks wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij een van de leden georganiseerd. De leden worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vergadering en hebben zeggenschap over de te nemen beslissingen.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur. De bestuursleden zijn lid van BodemBreed Forum en worden gekozen tijdens de Algemene Leden Vergadering.