In Nederland is men bezig met de afronding van de bodemsaneringsoperatie. In dat licht is het ook goed te kijken naar IBC-locaties. Deze vormen nu een blijvende zorg, zowel financieel als qua overige beheersrisico’s, terwijl de continuïteit van de beheersorganisaties voor deze projecten niet vanzelfsprekend is. Ondertussen doet zich de vraag voor of  met de huidige/nieuwe kennis/techniek en inzichten misschien optimalere oplossingen mogelijk zijn?

Het belangrijkste doel van de werkgroep is om in deze locaties beweging te krijgen en te inventariseren wat de mogelijke obstakels zijn bij de herziening van de aanpak op deze IBC-locaties.

Dit doet de themagroep onder andere door het organiseren van inspiratiesessies. Wij willen hiermee inspireren door succesfactoren in beeld te brengen maar ook motiveren door de drempels en obstakels niet alleen te benoemen maar actief te zoeken naar oplossingen.

Wij doen dit aan de hand van de schijf van vijf:

Visiedocument themagroep IBC-locaties

Download het visie-document.

Documenten IBC-locaties

Samenstelling werkgroep